Opłaty w Gminie Chełm nie wzrastają od kilku lat

Na pewno wszystkich mieszkańców gminy Chełm ucieszy wiadomość o stawkach podatkowych na rok 2018, które nie uległy zmianie.  20 listopada na sesji Rady Gminy Chełm podjęto uchwałę dotyczącą m.in  średniej ceny skupu żyta na kwotę, którą ustalono na 52,40 zł za 1 q, co będzie stanowiło podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. Tym samym podatek rolny odpowiednio będzie wynosił: od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta tj. 131,00 zł (w 2017 r. – 131,00 zł; w 2016 r. – 134,00 zł); od 1 ha gruntów nie zaliczanych do gospodarstw rolnych równowartość 5 q żyta tj. 262,00 zł (w 2017 r. – 262,00 zł, w 2016 roku – 268,00 zł).

Stawki podatku od nieruchomości  przedstawiają się w następujący sposób:

·     od budynków lub ich części mieszkalnych 0,68 zł od 1 m ² pow. użytk. (w 2017 r. – 0,68 zł; w 2016 r. – 0,68 zł);

·     od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,20 zł od 1 m² pow. użytk. (w 2017 r. – 18,20 zł; w 2016 r. – 18,29 zł);

·     od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,20 zł od 1 m² pow. użytk. (w 2017 r. – 5,20 zł; w 2016 r. – 5,20 zł);

·     od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków stawka wynosi 0,76 zł od 1 m ² powierzchni użytk. (w 2017 r. – 0,76 zł; w 2016 r. – 0,76 zł);

·     od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,33 zł od 1 m² powierzchni użytk. (w 2017 r. – 0,33 zł; w 2016 r. – 0,33 zł);

·     stawka od budowli – czyli2 % ich wartości.

Rada Gminy Chełm pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, które pozostawiono na poziomie z lat ubiegłych:

1)                   od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a.                    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 570 zł.,

b.                   powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 958 zł.,

c.                    powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1150 zł.

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku są określone w przedziale od 1 200,00 do2 590,00 zł w zależności od rodzaju zawieszenia i liczby osi,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą   o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 150 zł.,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą   o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w przedziale od 1 090,00 do 2 690,00 zł w zależności od rodzaju zawieszenia i liczby osi,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 650 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w przedziale od 210,00 do 1 800,00 zł w zależności od rodzaju zawieszenia i liczby osi,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 960 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1190 zł.

Do podjętych uchwał dotyczących określenia stawek podatkowych obowiązuje szereg ulg przyjętych w uchwałach w latach poprzednich. Jedną z ważniejszych jest uchwała zwalniająca z podatku od nieruchomości na okres 18 m-cy nowe inwestycje tj. budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, będące w posiadaniu podatników, którzy utworzyli nowe inwestycje (tj. takie których całkowity odbiór nastąpił po dniu 31.12.2013 roku i w wyniku której zostanie uruchomiona nowa lub poszerzona dotychczasowa działalność gospodarcza w nowo wybudowanych obiektach). Ze zwolnienia mogą korzystać podmioty gospodarcze prowadzące działalność we własnym imieniu i na własny rachunek w objętej zwolnieniem nieruchomości. Podmioty gospodarcze korzystające ze zwolnienia zobowiązane są utrzymać nową inwestycję przez okres obowiązywania zwolnienia i przez co najmniej rok po upływie okresu zwolnienia. Uchwały nie stosuje się do: inwestycji developerskich, inwestycji polegających na przebudowie lub remoncie już istniejących, budynków lub ich części wynajętych lub wydzierżawionych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

W zakresie podatku od środków transportowych zwalnia się z podatku od środków transportowych: autobusy wykorzystywane wyłącznie do przewożenia dzieci i młodzieży do szkół
i przedszkoli, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton, związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną we własnym gospodarstwie rolnym. Zwolnienie o którym mowa w pkt. 1 i 2 nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W zakresie podatku rolnego zwalnia się: grunty zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zajęte na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,  wykorzystywane na potrzeby wspólnot gruntowych, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako rowy (oznaczone symbolem W), będące w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, oraz gminnych osób prawnych z wyjątkiem wynajętych i wydzierżawionych oraz oddanych w użytkowanie wieczyste.

W zakresie podatku od nieruchomości obowiązuje uchwała w której zwalnia się: budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby ochotniczych straży pożarnych pozostałe stanowiące własność osób fizycznych, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, z wyjątkiem części związanych z działalnością gospodarczą, budynki mieszkalne położone na gruntach gospodarstw rolnych, budynki lub ich części przeznaczone na cele mieszkalne osób związanych z kultem religijnym, budynki lub ich części oraz grunty związane z działalnością opiekuńczą nad osobami chorymi prowadzoną w formie domów pomocy społecznej, grunty pod drogami wewnętrznymi, nie będące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyjątkiem gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grunty wchodzące w skład wspólnot gruntowych, budynki i budowle lub ich części przekazane na podstawie umowy do wykorzystania na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami, w rozumieniu przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej i działalności kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.Ponadto nie podjęto uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, w związku z tymnie będzie realizacji tej opłaty w 2018 roku.

Nie uległy zmianie opłaty za dostarczaną wodę  (za 1 m3 -2,33 zł brutto), za odprowadzane ścieki (za 1 m3 brutto) oraz odpady komunalne - zbiórka bez selekcji 12 zł od osoby; selektywna 8 zł od osoby (do 4 osób), 4 zł za piąta i szóstą osobę oraz po 2 zł za każdą kolejną osobę.

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia