Pieniądze dla młodych odkrywców z Okszowa

7 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie podpisana została umowa na dofinansowanie projektu złożonego przez Szkołę Podstawową w Okszowie "Młodzi odkrywcy".  Projekt jest finansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w Osi priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Wniosek został złożony w kwietniu 2017 r., przeszedł pozytywną weryfikację formalną i dostał kwalifikację do dofinansowania. Cele projektu to:

-organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz języków obcych;

- wyposażenie pracowni mat.-przyr. oraz ICT

- podnoszenie kompetencji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu.

Całość kwoty projektu opiewa na sumę 485 533 zł, w tym kwota dofinansowania to 412 703 zł. Działaniami projektowymi objętych będzie 147 uczniów szkoły podstawowej. Czas trwania projektu: od stycznia 2018 r. do sierpnia 2019 r.

 

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia