Gmina Chełm

Gmina CHEŁM

INFORMACJA

O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE JANÓW I NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ŻÓŁTAŃCE

Zgodnie z § 12 pkt. 1.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ze zmianami) – Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 20 maja 2021 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 9oo na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 112/2 położonej w obrębie Janów i nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce oznaczonych nr. działek : 379/40, 379/41, 379/42 379/44, 379/45 :

JANÓW

 

Działka nr 112/2 o pow. 0,1489ha, objętej księgą wieczystą Nr LU1C/00034727/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie.

 • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/173/2020 z dnia 2020-05-27 ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020-06-12, poz. 3304- działka o nr ewid. 112/2 położona w obrębie Janów wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przylega do drogi o symb. 1KDL ul. Adama Mickiewicza.
 • Kształt nieruchomości regularny. Położenie nieruchomości dobre, dojazd dobry. Przylega do szosy.
 • Cena wywoławcza nieruchomości 88.965,00 zł. (Słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych zero groszy).
 • Nie wpłynęło żadne wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.
 • Osób nie dopuszczonych do przetargu brak
 • W związku z tym, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 112/2 o pow. 0,1489 ha w obrębie Janów zakończył się wynikiem negatywnym.

ŻÓŁTAŃCE

 

Działka nr działki 379/40 o pow. 0,1292ha, objętej księgą wieczystą Nr LU1C/00084948/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie.

  • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. o nr ewid.379/40 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym symb 8RM tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i graniczy z drogą o symb. 2KDD oraz przebieg linii energetycznej.
  • Kształt nieruchomości jest zbliżony do regularnego. Nieruchomość położona w sąsiedztwie Zbiornika Zółtańce. Teren jest uzbrojony energia elektryczna, woda i kanalizacja. Przy granicy tej działki od strony szosy Chełm-Krasnystaw biegnie linia elektryczna. Dojazd do nieruchomości dobry.
  • Cena wywoławcza nieruchomości 58.080,00 zł. (Słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych zero groszy).
  • Wpłynęło dwa wadia (trzy osoby).
  • Do przetargu zostało dopuszczone trzy osoby.
  • Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.
  • W związku z tym, że żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławcząpierwszy przetrag ustny nieograniczony na działkę nr 379/40 o pow. 0.1292ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

Działka nr 379/41 o pow. 0,1546 ha, objętej księgą wieczystą Nr LU1C/00084948/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie.

   • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. dz. o nr ewid.379/41 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym symb. 8RM tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i graniczy z drogą o symb. 2KDD oraz przebieg linii energetycznej.
   • Kształt nieruchomości jest zbliżony do regularnego. Nieruchomość położona w sąsiedztwie Zbiornika Zółtańce. Teren jest uzbrojony energia elektryczna, woda i kanalizacja. Przy granicy tej działki od strony szosy Chełm-Krasnystaw biegnie linia elektryczna. Dojazd do nieruchomości dobry.
   • Cena wywoławcza nieruchomości 69.449,00 zł. (Słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych zero groszy).
   • Wpłynęło dwa wadia (trzy osoby).
   • Do przetargu zostało dopuszczone 3 osoby.
   • Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.
   • Największa cena osiągnięta w przetargu to kwota 70.149,00zł netto plus podatek VAT23% - 16.134,27zł wynosi 86.283,27zł.
   • Nabywcami działki oznaczonej nr 379/41 o pow. 0,1546 ha w obrębie Żółtance w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym zostali : Pani Aleksandra Szczupak w ½ części i Pan Adrian Pieczonka w ½ części.
   1. Działka nr 379/42 o pow. 0,1797 ha, objętej księgą wieczystą Nr LU1C/00084948/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie.
   • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r.o nr ewid.379/42 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym symb. 8RM tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i graniczy z drogą o symb. 2KDD oraz przebieg linii energetycznej.
   • Kształt nieruchomości jest zbliżony do regularnego. Nieruchomość położona w sąsiedztwie Zbiornika Zółtańce. Teren jest uzbrojony energia elektryczna, woda i kanalizacja. Przy granicy tej działki od strony szosy Chełm-Krasnystaw biegnie linia elektryczna. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej drogą polną ulepszoną.
   • Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 80.684,00zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 00/1000.
   • Wpłynęło dwa wadia (trzy osoby).
   • Do przetargu zostało dopuszczone trzy osoby.
   • Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.
   • Największa cena osiągnięta w przetargu to kwota : 81.494,00 zł plus podatek VAT 23 % 18.743,62 zł wynosi 100,237,62 zł.
   • Nabywcą działki niezabudowanej oznaczonej nr 379/42 o pow. 0,1797 ha położonej w obrębie Żółtańce w wyniku pierwszego przetargu ustnego - nieograniczonego została Pani Edyta Anna Oberda.

Działka 379/44 o pow. 0,1981ha, objętej księgą wieczystą Nr LU1C/00084948/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie.

   • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. dz. o nr ewid.379/44 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym symb. 7RM tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i graniczy z drogą o symb. Z-843 oraz przebieg linii energetycznej.
   • Kształt nieruchomości jest zbliżony do regularnego. Nieruchomość położona w sąsiedztwie Zbiornika Żółtańce. Teren jest uzbrojony: energia elektryczna, woda i kanalizacja. Zastosowano współczynnik korekcyjny 0,85 z uwagi na przebieg przy granicy działki linii elektrycznej, oraz fakt, iż działka położona przy drodze wojewódzkiej co ogranicza zabudowę (18m od drogi). Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej.
   • Cena wywoławcza nieruchomości 83.987,00zł.
   • Wpłynęło trzy wadia (trzy osoby).
   • Dwie osoby nie zgłosiły się do przetargu.
   • Do przetargu została dopuszczona jedna osoba.
   • Osób nie dopuszczonych do przetargu – brak.
   • Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota: 84.827,00zł plus podatek 23 % - 19.510,00zł wynosi 104.337,21zł.
   • W wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 379/44 o pow. 0,1981ha położonej w obrębie Żółtańce został Pan Jarosław Kamil NOWAK.

Działka nr 379/45 o pow. 0,1792ha, objętej księgą wieczystą Nr LU1C/00084948/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie.

   • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. dz. o nr ewid.379/45 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym symb. 7RM tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i graniczy z drogą o symb. Z-843 oraz przebieg linii energetycznej.
   • Kształt nieruchomości jest zbliżony do regularnego. Nieruchomość położona w sąsiedztwie Zbiornika Żółtańce. Teren jest uzbrojony: energia elektryczna, woda i kanalizacja. Zastosowano współczynnik korekcyjny 0,85 z uwagi na przebieg przy granicy działki linii elektrycznej, oraz fakt, iż działka położona przy drodze wojewódzkiej co ogranicza zabudowę (18m od drogi). Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej.
   • Cena wywoławcza nieruchomości 76.209,00zł. (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięć złotych zero groszy).
   • Wadium wpłaciło trzy osoby.
   • Dwie osoby nie zgłosiły się do przetargu.
   • Jedna osoba została dopuszczona do przetargu.
   • Osób nie dopuszczonych do przetargu – brak.
   • Uczestnik przetargu ustnego nieograniczonego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. W związku z powyższym przetarg ustny nieograniczony na działkę niezabudowaną nr 379/45 o pow. 0,1792 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

Informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Janów i nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtance wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18,na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl , stronie BIP na okres 7 dni od dnia 28 maja 2021 roku do dnia 04 czerwca 2021 roku.

Z up. Wójta Gminy
Lucjan Piotrowski
ZASTĘPCA WÓJTA

 

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.