Kultura

W 1986 roku na bazie odremontowanej dawnej szkoły powstał w Żółtańcach Wiejski Dom Kultury. Jako jedyna większa placówka kultury na terenie Gminy Chełm wypełniał różnorodne zadania związane z szeroko pojętą działalnością kulturalną, twórczą, rekreacyjną i edukacyjną.

W 1992 roku WDK został przekształcony w Gminny Ośrodek Kultury w Żółtańcach, w którego skład weszły również biblioteki gminne w Okszowie, Srebrzyszczu, Stawie, Stołpiu oraz Strupinie Dużym.

W lipcu 2002 roku nastąpił rozdział ośrodka i bibliotek. Powstały dwie samodzielne jednostki - Ośrodek Kultury Gminy Chełm w Żółtańcach oraz Biblioteka Publiczna Gminy Chełm w Strupinie Dużym, nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje wójt Wiesław Kociuba. Ośrodek Kultury wraz z filiami prowadzi działalność w zakresie: obsługi artystycznej i technicznej imprez gminnych, lokalnych, szkolnych, okolicznościowych, rocznicowych, kameralnych, itp., które to są skierowane do szerokiego grona odbiorców. Poprzez różnorodności form prowadzi edukację kulturalną dzieci i młodzieży.

Trzydzieści lat działalności to wiele mniejszych i większych imprez o charakterze cyklicznym m.in.:

Ośrodek Kultury współorganizował wiele imprez wraz ze szkołami z terenu gminy. Przy Ośrodku działały takie grupy artystyczne jak: Kabaret „Dunia”, Grupa Dziecięca "Wesołe Promyki", Grupa Plastyczna "Paleta", Grupa Poezji śpiewanej "RAMM". Grupy artystyczne prezentują się na wielu imprezach lokalnych i gminnych, jak też powiatowych i wojewódzkich. Do 2013 roku w siedzibie Ośrodka Kultury mieściła się redakcja Głosu Gminy Chełm, biuletynu informacyjnego samorządu Gminy Chełm wydawanego od 2000 r., poruszającego i informującego o wszelkiego typu sprawach lokalnych, imprezach kulturalnych i oświatowych, wydarzeniach, ciekawych postaciach, historii miejscowości i gminy.

Decyzję w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki z siedzibą w Okszowie, po raz pierwszy, podjęto w 1974 r. Funkcję tę placówka sprawowała do 1991 r., później została włączona w strukturę Gminnego Ośrodka Kultury w Żółtańcach. Na mocy Uchwały Rady Gminy Chełm z dnia 27 marca 2002 r., w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury, powstały dwie samodzielne instytucje kultury.

Uchwała Rady Gminy z 1992 r. w sprawie połączenia jednostek kultury straciła moc i ponownie 1 lipca 2002 r. powołana została Biblioteka Publiczna Gminy Chełm z siedzibą w Strupinie Dużym wraz z podległymi jej filiami. Gminna Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną i jako samodzielna, samorządowa jednostka kultury, zobowiązana jest do prowadzenia odrębnej gospodarki finansowej według zasad określonych przepisami prawa dla instytucji kultury. W listopadzie 2004 r. nastąpiła reorganizacja jednostki. Biblioteka Gminna zmienia swoją nazwę na Biblioteka Publiczna Gminy Chełm w Okszowie, tym samym siedziba Gminnej Biblioteki przeniesiona została do miejscowości Okszów. Podległe jej były filie biblioteczne na terenie Gminy Chełm: Filia w Nowosiółkach-Kol., Srebrzyszczu, Strupinie Dużym i Filia w Stawie.

Utrzymanie Biblioteki stanowi zadanie własne gminy, z czego wynika, że jej działalność dotowana jest ze środków finansowych gminy. Bezpośredni nadzór nad działalnością jednostki sprawuje Wójt Gminy Chełm, a z racji tej, że działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, podlega również nadzorowi merytorycznemu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Przedmiotem działania Biblioteki, jak określa uchwała, jest gromadzenie materiałów bibliotecznych oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.

Czytelnikom i użytkownikom Biblioteki Gminnej w Okszowie placówka oferuje:

Przez lata działalności, Biblioteka osiągnęła szereg wyróżnień, nagród i znaczących osiągnięć m.in. w 2006 r. uzyskała II miejsce w powiatowym etapie konkursu wojewódzkiego „Pamięć przeszłości” organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie, w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”, Priorytet 1 „Rozwój księgozbiorów bibliotek” ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Gminna po raz kolejny otrzymała dotację na zakup książek, które wzbogacą księgozbiory placówek.

Od 1 stycznia 2017 r., zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełm z 12 września 2016 r., rozpoczęło działalność Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm. Nowa jednostka powstała w wyniku połączenia Biblioteki Publicznej Gminy Chełm w Okszowie i Ośrodka Kultury Gminy Chełm w Żółtańcach. Siedziba nowopowstałej instytucji znajduje się w obiekcie dawnej biblioteki w Okszowie, ul. Chełmska 35.

CBiK powstało w celu poprawy efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy Chełm w zakresie kultury, a także uproszczenia struktur zarządzania i finasowania. Przedmiotem działania Centrum będzie wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej m.in. koncerty, imprezy okolicznościowe, festyny oraz upowszechniania czytelnictwa, wiedzy i kultury. Instytucja może prowadzić działalność na terenie Polski i poza jej granicami.

Centrum ma funkcjonować w oparciu o roczny plan finansowy, który przewiduje dotację podmiotową z budżetu gminy. Dyrektorem CBIK została Irena Wawerska, dotychczasowa dyrektor biblioteki.

Obecnie, w skład CBiK wchodzi budynek po bibliotece, który jest siedzibą Centrum w Okszowie, 19 świetlic w Strupinie Małym, Nowosiółkach, Stawie, Parypsach, Janowie, Srebrzyszczu, Rożdżałowie, Pokrówce, Starych Depułtyczach, Zawadówce, Żółtańcach, Horodyszczu, Weremowicach, Zagrodzie, Depułtyczach Królewskich-Kolonii, Zarzeczu, Wólce Czułczyckiej, Kozie-Gotówce i Krzywicach oraz filie biblioteczne przy szkołach w Strupinie Dużym, Stawie. Przy świetlicach powstały mobilne punkty biblioteczne.

W świetlicach są zatrudnieni półetatowi pracownicy, którzy sprawują opiekę nad obiektem, a także organizują czas w świetlicy. Oczywiście wszystkie obiekty wyposażone są w sprzęt sportowo-rekreacyjny, stoły do ping-ponga, do bilarda, „piłkarzyki”, sprzęt RTV, gry edukacyjne i multimedialne. We wszystkich jest dostęp do komputerów i Internetu.