Gmina Chełm

Gmina CHEŁM

Dnia 29 listopada 2021 r. odbyła się sesja Rady Gminy Chełm podczas której podjęto m.in. uchwałę dotyczącą podatków lokalnych na rok 2022. W uchwale w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2022 r. Rada Gminy Chełm obniża cenę żyta, ustaloną Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będący podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 z kwoty 61,48 zł za 1dt- do kwoty 56,00 zł za 1 dt zł (w 2020 r. – 56,00 zł), która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. W roku 2022  podatek rolny:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (liczbę hektarów przeliczeniowych ustalana jest na podstawie powierzchni, rodzaju i klas bonitacyjnych użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego) wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta – 140,00 zł (w 2020 r. – 140,00 zł)
 • Od 1 ha gruntów nie zaliczanych do gospodarstw rolnych (liczba hektarów, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków) wynosi równowartość 5 dt żyta – 280,00 zł (w 2020 r. – 280,00 zł).

Podatek leśny w roku 2022 będzie obowiązywał na podstawie przepisów ustawowych w wys. 46,70 zł za 1 ha lasu (w 2021 r. – 43,30 zł/ha). Podatek ten od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1 m³.

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych zgodnie z ustawą o podatku leśnym stawka podatku ulega obniżeniu o 50 %i wynosi 23,35 zł.

Rada Gminy Chełm nie podjęła innych uchwał w związku z tym pozostałe stawki podatkowe będą na poziomie roku 2021.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2022 przedstawiają się w następujący sposób:

 • od budynków lub ich części mieszkalnych 0,70 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej,
 • od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym do kwoty 11,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków stawka wynosi 0,80 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej,
 • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,36 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • od niezabudowanych gruntów objętych obszarem rewitalizacji, położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 0,35 zł od 1 m2 powierzchni;
 • stawka od budowli – czyli 2 % ich wartości.

Rada Gminy Chełm pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.Uwzględniając granice górnych i dolnych stawek podatku, ustalone na podstawie Obwieszczeń Ministra Finansów pozostawiono stawki na poziomie z roku ubiegłego. W związku z powyższym stawki podatku będą kształtowały się następująco:

 • od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 590 zł.,
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 990 zł.,
  3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1190 zł.

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku są określone w przedziale od 1250,00 do 2650,00 zł w zależności od rodzaju zawieszenia i liczby osi,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą   o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1200 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w przedziale od 1200,00 do 2750,00 zł w zależności od rodzaju zawieszenia i liczby osi,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 650 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki podatku określone są w przedziale od 215,00 do 1840,00 zł w zależności od rodzaju zawieszenia i liczby osi,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1000 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1250 zł.

Do podjętych uchwał dotyczących określenia stawek podatkowych obowiązuje szereg ulg przyjętych w uchwałach w latach poprzednich.

W zakresie podatku od środków transportowych obowiązuje uchwała w której zwalnia się z podatku od środków transportowych :

 1. autobusy wykorzystywane wyłącznie do przewożenia dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli,
 2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej12 ton, związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną we własnym gospodarstwie rolnym.

Zwolnienie o którym mowa w pkt. 1 i 2 nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W zakresie podatku rolnego obowiązuje uchwała w której zwalnia się:

 1. grunty zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. grunty zajęte na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. grunty wykorzystywane na potrzeby wspólnot gruntowych,
 4. grunty będące w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, oraz gminnych osób prawnych z wyjątkiem wynajętych i wydzierżawionych oraz oddanych w użytkowanie wieczyste.

W zakresie podatku od nieruchomości obowiązuje uchwała w której zwalnia się:

 1. budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby ochotniczych straży pożarnych,
 2. budynki pozostałe stanowiące własność osób fizycznych, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, z wyjątkiem części związanych z działalnością gospodarczą,
 3. budynki mieszkalne położone na gruntach gospodarstw rolnych,
 4. budynki lub ich części przeznaczone na cele mieszkalne osób związanych z kultem religijnym,
 5. budynki lub ich części oraz grunty związane z działalnością opiekuńczą nad osobami chorymi prowadzoną w formie domów pomocy społecznej,
 6. grunty pod drogami wewnętrznymi, nie będące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyjątkiem gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 7. grunty wchodzące w skład wspólnot gruntowych,
 8. budynki i budowle, lub ich części przekazane na podstawie umowy do wykorzystania na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami, w rozumieniu przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 9. budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej i działalności kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Uchwały, które nie zostały zmienione i będą obowiązywały również w 2022 r.

 • W sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 • w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości składek opłaty targowej i zarządzania jej poboru w drodze inkasa;
 • uchwała w sprawie określania trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej;
Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.