Oświata

Na terenie Gminy Chełm funkcjonuje sześć Szkół Podstawowych w miejscowościach:

Strupin Duży
Stołpie

 

     
     

Placówki realizują zadania realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia  7 września 1991 roku o systemie oświaty i w przepisach wykonawczych  wydanych na jej podstawie w zakresie edukacji, wychowania, profilaktyki i opieki. Celem działań  jest  wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym,  a w szczególności zapewnienie uczniom zdobycia i wykorzystywania odpowiedniej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie prawidłowych postaw życiowych. Do wykonywania  zadań szkoły  wykorzystują własną bazę w postaci programów nauczania, programów wychowawczych, profilaktycznych oraz sal lekcyjnych i środków dydaktycznych pracowni komputerowych, bibliotek, obiektów sportowych (jeśli istnieją), stołówek, gabinetów pielęgniarki szkolnej oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

Ponadto szkoły oferują:

Nadzór merytoryczny finansowy nad placówkami oświatowymi w Gminie Chełm prowadzi Biuro Obsługi Szkół.