Gmina Chełm

Gmina CHEŁM

Wymagane wnioski/dokumenty

ROC-005-01 - wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lista wniosków/dokumentów

  ROC-005-01

 

Wymagane załączniki

Do wniosku o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

 1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 z późn. zm.) - kartę informacyjną przedsięwzięcia w trzech egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
 2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia w trzech egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. (kliknij tutaj by pobrać kartę informacyjną)
 3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b ;

  3a. mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

 4.  w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy ooś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 5. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c;
 6. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy ooś, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 7. analizę kosztów i korzyści , o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 roku, poz. 220 z późn. zm)
 8. Pokwitowanie wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 205 zł (dwieście pięć złotych) /art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej Dz.U z 2016 roku, poz. 1827. – załącznik część I poz. 45/. (konto Urzędu Gminy Chełm: Bank Spółdzielczy Chełm Filia Pokrówka 96 8187 0004 2004 0050 0337 0001)

1a. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia ocenyoddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w pkt 5, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

1b. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia ocenyoddziaływania na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w pkt 5, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

1c. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy ooś, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się dokumentu, o którym mowa w pkt 5.

Dokumenty do wglądu
Brak

Sposób i miejsce składania dokumentów

1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

Wójt Gminy Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka

Sekretariat – Dziennik Podawczy

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530
wtorek: od 730 do 1600
piątek: od 730 do 1500

2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

Wójt Gminy Chełm
ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

 82 569 70 15  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane opłaty

 • opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 205zł
 • opłata pobierana tylko w przypadku pełnomocnictwa - 17zł

Sposób i miejsce odbioru dokumentów

 • osobiście

Urząd Gminy Chełm
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej
ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 • korespondencyjnie

Urząd Gminy wysyła dokumenty za pośrednictwem poczty listownie.

Termin złożenia
Brak

Termin załatwienia sprawy
Do 60 dni (zgodnie z art. 35§ 5 kpa – do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu).

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 87 ustawy ooś do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuję się przepisy takie jak przy wydawaniu decyzji środowiskowych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)   
Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.