Gmina Chełm

Gmina CHEŁM

1. Wstęp do deklaracji dostępności

Urząd Gminy Chełm zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane adresowe:

Urząd Gminy Chełm ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka, telefon: 082/563-65-53,  082/563-79-78,  664 496 508,  fax: 082/563-77-93,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Urzędu Gminy Chełm.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 21.09.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   29.03.2024 r.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową  jest Jacek Wołoszczuk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można także zadzwonić na numer telefonu 695 744 442. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

 

 

Dokumenty

Na stronach Urzędu Gminy Chełm znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych np. ministerstw, urzędu marszałkowskiego. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Własne dokumenty tworzymy w edytorze tekstu przestrzegając następujących zasad:

 • wyrównuj tekst do lewej strony – nie stosuj justowania,
 • nie dziel wyrazów – wyłącz tę funkcję w edytorze,
 • do rozsuwania znaków używaj funkcji „tekst rozstrzelony”. Błędem jest wstawianie spacji między literami, ponieważ czytnik ekranu, z którego korzystają osoby z niepełnosprawnością wzroku, każdą z liter będzie traktował jak oddzielny wyraz,
 • stosuj czcionki, które: - są bezszeryfowe, czyli o kroju pozbawionym ozdobników w postaci szeryfów – końcówki znaków są proste (na przykład Helvetica, Arial, Calibri, Tahoma); przykłady czcionek szeryfowych, których nie należy stosować, to Times New Roman, Century - mają rozmiar: minimum 12 pkt.
 • stosuj interlinię miedzy wierszami: 1,15 lub 1,5 pkt,
 • używaj wbudowanych stylów: Nagłówek 1, Nagłówek 2 itd., które pozwalają osobom korzystającym z klawiatury i czytników ekranu przenosić kursor bezpośrednio do wybranego nagłówka. Prawidłowo oznaczone nagłówki pozwalają wyświetlić konspekt dokumentu, dzięki czemu można szybko zapoznać się z jego strukturą.
 • stosujemy akapity – tekst jest dzielony na akapity, z zachowaniem reguł: - przeniesienie fragmentu akapitu czy zdania do nowej linii wykonuje się przez wstawienie znaku podziału linii, - przeniesienie fragmentu dokumentu na nową stronę wykonuje się przez wstawienie znaku podziału strony, nie używamy klawisza do przesuwania treści – w takim przypadku użytkownicy niewidomi otrzymują wówczas błędną informację od czytnika ekranu, co może spowodować błędne wyświetlanie się dokumentów,
 • nie tworzymy pionowych napisów – czytniki ekranu odczytują teksty zgodnie z obowiązującą w języku polskim zasadą pisania i czytania od lewej do prawej i od góry do dołu,
 • zastępujemy hiperłącza etykietami ekranowymi – przy tworzeniu alternatywnego opisu hiperłączy (linków) nie używamy nazw całych linków – nadajemy im nazwę, która jasno określa ich przeznaczenie,
 • stosujemy narzędzia edytora tekstu do wstawiania listy elementów zamiast wstawiać je ręcznie – po takiej liście można nawigować czytnikiem ekranu,
 • pamiętamy o właściwym kontraście,
 • wstawiając do tekstu tabelę pamiętamy, żeby: - określić wiersz nagłówków tabeli – zdefiniowanie wiersza nagłówków pozwala osobom niewidomym korzystającym z czytnika ekranu zrozumieć znaczenie treści odczytywanych komórek tabeli, - używać funkcji „Powtórz wiersz nagłówka na nowych stronach” w sytuacji, gdy tabela będzie zajmowała więcej niż jedną stronę dokumentu, wiersz nagłówka automatycznie zostanie powtórzony na kolejnych stronach, - by linie siatki były widoczne, co pozwala wizualnie rozpoznawać wiersze i kolumny, - wyrównywać tekst w kolumnach do lewej, a dane liczbowe do prawej lub do przecinka dziesiętnego.

Opisy alternatywne do filmów, grafik i zdjęć

Na stronie pamiętamy, aby do filmów, grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Napisy nie tylko ułatwią w przypadku filmów ich odbiór osobom z niepełnosprawnością słuchu, ale też pozwolą oglądać filmy ze ściszonym dźwiękiem. Od maja 2021r. wszystkie transmisje z obrad Rady Gminy są wyposażone tekst dla osób słabo słyszących lub głuchych.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

5. Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmowych sprawozdań z sesji Rady Gminy nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wszystkie sprawozdania i filmy publikowane na naszej stronie po dacie maj 2021 r. mają już takie napisy.

6. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 27.10.2020 r, ostatnia aktualizacja 29.03.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

7. Informacje na temat procedur

I. Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Żądanie powinno zawierać:

1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub   aplikacji mobilnej podmiotu

publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;

3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego nie może nastąpić w tym terminie, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu wskazanego w żądaniu, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do niego. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej elementów wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

 

II. Dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt. 1 lub 3 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym „wnioskiem o zapewnienie dostępności”. Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno--komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie , o którym mowa, podmiot niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W zawiadomieniu podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności. W postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

W przypadku gdy podmiot nie zapewnił wnioskodawcy dostępności w określony sposób i w terminie, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PEFRON, w terminie 30 dni od dnia w którym upłynął termin wskazany w powiadomieniu.

8. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

9. Dostępność architektoniczna

Budynki Urzędu Gminy w Chełm znajdują się w Chełmie przy ul. Gminnej 18 został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • stosowne oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

 W szczególności zrealizowano następujące działania:

 1. Do obsługi osób z niepełnosprawnością oznakowano drzwi wejściowe do budynku Urzędu Gminy.
 2. Do budynku prowadzą 2 wejścia sytuowane od parkingu głównego. Do prawego wejścia prowadzą schody. Lewe odpowiednio oznakowane przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu i poruszających się na wózkach inwalidzkich ponieważ posiada bezpośredni dostęp do windy.
 3. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia.
 4. Przed budynkiem Urzędu Gminy oznakowano kolorem niebieskim 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 5. W celu obsługi osób z niepełnosprawnością wykonano odpowiednią ladę w oknie podawczym.
 6. Zastosowano kontrastowe elementy architektury poprzez wyróżnienie kluczowych pomieszczeń do bezpośredniej obsługi interesantów.
 7. Oznaczono (oklejono) paskami antypoślizgowymi posadzkę dojścia do pomieszczeń obsługi interesantów oraz do toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 8. W holu wejściowym do budynku Urzędu Gminy oznaczono słupy i inne elementy przy szlakach komunikacyjnych kontrastowymi elementami architektonicznymi.
 9. Wykonano wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodowych.
 10. Wykonano podjazd w celu umożliwienia dostępu do budynku Urzędu Gminy osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 11. W budynku zainstalowano windę osobową z powiadomieniem głosowym w celu umożliwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami.
 12. Dla obsługi osób z niepełnosprawnością zamontowano trzy platformy umożliwiające pokonanie schodów.
 13. W ramach modernizacji budynku Urzędu Gminy dostosowano łazienki na potrzeby osób z niepełnosprawnością.
 14. Wykonano instalacje alarmowe we wszystkich toaletach dla osób z niepełnosprawnością.
 15. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ale są oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
 16. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

10. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego, zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania rezerwacji wizyty.
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy Chełm, 22-100 Chełm, Pokrówka ul. Gminna 18.
 • wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: tel. 82 563 65 53, 82 563 79 78, 664 496 508222 500 130,
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 7:30-15:30.

11. Informacje dodatkowe

Aplikacje mobilne - obecnie udostępniamy aplikację mobilną: Gmin@Chełm, która dotyczy pojawiających się zgłoszeń i ogłoszeń.

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.