Gmina Chełm

Gmina CHEŁM

W związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich w miejscowości Stańków, gm. Chełm, zarządza się, co następuje:

 1. Wyznacza się strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków, obejmującą w gminie Chełm miejscowości: Stańków, Horodyszcze i Okszów oraz część miasta Chełm ograniczoną od wschodu ulicą Okszowską, od południa drogą krajową nr 12 i od zachodu drogą wojewódzką nr 81

W strefie objętej zakażeniem, o której mowa w § 1 nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
 • monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym oraz niezwłoczne usuwanie zwłok dzikich ptaków i innych ptaków poprzez niezwłoczne i bezpieczne unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1 z późn. zm.);
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 • zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób i wyjściami z tycli budynków oraz utrzymanie ich w stanic zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających - przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego kola środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżającego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczanie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich, odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące oraz zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami,
 • posiadaczom drobiu:
 1. niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanego w gospodarstwie,
 2. zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków;
 • dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich - zgłaszanie przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków odstrzelonych;
 • Prezydentowi Miasta Chełm oraz Wójtowi Gminy Chełm usuwanie zwłok dzikich ptaków lub ubocznych produktów pochodzących od tych zwierząt z terenów nieruchomości gminnych, w tym z dróg gminnych oraz terenów zarządzanych przez gminę oraz utylizację tych zwłok;
 • innemu niż gmina właścicielowi, posiadaczowi lub innemu zarządzającemu nieruchomością: usuwanie zwłok dzikich ptaków lub ubocznych produktów pochodzących od tych zwierząt z terenów posesji oraz utylizację tych zwłok.
 • 3. W strefie objętej zakażeniem, o której mowa w § 1, zakazuje się:
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, w tym targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków, w tym dzikich ptaków łownych w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
 • przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie wyrazi na to zgodę;
 • pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo, chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków.

Pobierz treść rozporządzenia 

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.